top of page
PROJEKT NOWE ŻYCIE 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.12.2020 r.


§1 Wstęp
 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz zasady zawierania transakcji w sklepie bogwieco.com.
   

 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy bogwieco.com działający pod adresami  www.bogwieco.com jest Bóg wie co Sonia Świacka z siedzibą przy ul. Łódzkiej 18, 71-045 w Szczecinie, NIP 8512884236, REGON 321451843.
   

       Kontakt ze sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej:           baza@bogwieco.com, tel. 534391053.

 1. Bóg wie co Sonia Świacka prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy bogwieco.com za pośrednictwem sieci Internet.
   

 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu bogwieco.com  jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
   

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień prawa oraz wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 

Sprzedawca – Sonia Świacka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BÓG WIE CO Sonia Świacka, ul. Łódzka 18, 71-045 Szczecin, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-288-42-36, numer Regon: 321451843.

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.bogwieco.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bogwieco.com.
 

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również Konsument, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym.
 

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 

Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może kupić w Sklepie, wymieniony i opisany na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym w Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);
 

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, niezbędnych do skompletowania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie internetowym oraz powierzenia zamówionego towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem aplikacji Sklepu internetowego, określające co najmniej: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta. Oświadczenie woli, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów będących przedmiotem zamówienia;

 

§3 Wymagania techniczne
 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego Bogwieco.com to: 
-     podłączenie do Internetu;
-     poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa:

 • Microsoft Edge z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

 • Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies lub

 • Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies.

-    rozdzielczość ekranu minimum 1024x768;
-    Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript
-    posiadanie oprogramowania obsługującego pliki w formacie .pdf
-    posiadanie konta poczty elektronicznej (email).


 

§2 Rejestracja i logowanie
 

 1. Klient ma możliwość składania Zamówień poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
   

       W wypadku, gdyby dane Klienta były niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z               Klientem, w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy,             Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie.
 

2. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu, Klient powinien wybrać w górnym Menu strony przycisk „Logowanie”, a następnie opcję „Zarejestruj się, podając adres email” i podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonym przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient może też skorzystać z opcji rejestracji poprzez Facebook, wybierając opcję „Zarejestruj się z Facebook” lub zarejestrować się poprzez aplikację Google +, wybierając przycisk „Zarejestruj się z Google +” (obie opcje obecne na podstronie „Logowanie”.

Po zarejestrowaniu się, Klient otrzyma email powitalny na podany adres mailowy.
 

3. Przeglądanie Produktów możliwe jest bez podawania danych Klienta.


§3  Składanie zamówień
 

 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę.
   

 2. Klient, zamawiając towar, dokonuje jego wyboru, bądź klikając bezpośrednio przycisk „Dodaj do koszyka” obecny pod zdjęciem Produktu, bądź klikając na Produkt i wybierając opcję „Dodaj do koszyka” lub „Kup”.
   

 3. Opcja „Dodaj do koszyka” powoduje wyświetlenie się Koszyka, w którym można określić ilość sztuk zamawianych Produktów, a w razie potrzeby inne specyficzne informacje.

  Jeśli Klient kliknie na zdjęcie Produktu i przejdzie na podstronę, z jego specyfikacją – może także określić ilość sztuk zamawianych Produktów i, wybierając przycisk „Kup” przejść do szczegółów Zamówienia.

   

 4. W każdej chwili Klient może kliknąć ikonkę koszyka, która mieści się w prawym górnym rogu menu Sklepu i tym samym wyświetlić w po prawej stronie kartę pokazującą wszystkie produkty, które aktualnie znajdują się w Koszyku.

  Po wciśnięciu przycisku na dole karty „Wyświetl koszyk”, Klient zostanie przeniesiony do strony z podsumowaniem Produktów oraz możliwością oszacowania kosztów wysyłki i realizację Zamówienia.

  Klient może również kontynuować zakupy, zamykając kartę Koszyka, który pojawił się po prawej stronie, poprzez naciśnięcie przycisku „>”, znajdującego się w lewym górnym rogu karty Koszyka.

   

 5. Przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, należy oszacować koszty wysyłki, wybierając podkreślone hasło „Oszacuj koszty wysyłki”. Należy wybrać kraj, do którego przesyłka ma być wysłana, a następnie preferowaną opcję wysyłki. Szczegóły dotyczące kosztów wysyłki, są dostępne w par… niniejszego Regulaminu.
   

 6. Po oszacowaniu kosztów wysyłki, należy wybrać przycisk „Zamówienie”, po którym uruchamia się strona „Zamówienie”. Na tej stronie należy podać dane niezbędne do wysyłki, chyba, że Klient jest zalogowany i dane te wyświetlają się automatycznie (można też je zmienić klikając przycisk „Zmień” obok pola „Szczegóły wysyłki”. Niezbędne dane, które należy wprowadzić do „Szczegółów wysyłki” to:

  1. Adres email do potwierdzenia zamówienia

  2. Imię, Nazwisko, Adres, Miejscowość i Kraj, kod pocztowy oraz numer telefonu do osoby, do której ma być wysłane Zamówienie
   Po wypełnieniu tych danych, należy kliknąć przycisk „Dalej”.

    

 7. Następnie należy wybrać opcję dotyczącą „Sposobu dostawy” (jeśli jest możliwość wyboru – więcej o opcjach dostawy w par… niniejszego Regulaminu).
   

 8. Kolejnym krokiem jest wybór „Płatności’ (więcej o opcjach płatności w par. ../. niniejszego Regulaminu)

  Przed kliknięciem przycisku „Dalej”, należy podać Adres rozliczeniowy, jeśli jest inny niż adres podany w Szczegółach wysyłki. Jeśli jest to ten sam adres, należy zaznaczyć „Taki sam jak adres wysyłki”. Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej”.

   

 9. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktów, miejsca dostarczenia oraz sposobu płatności.
  Złożenie zamówienia następuje przez kliknięcie Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę”.
  Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

   

 10. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego Zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email od Sprzedawcy, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
   

 11. W przypadku płatności przelewem, czas rozpoczęcia realizacji zamówienia następuje w dniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 5 dni roboczych.
   

 12. W przypadku, gdy po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Produkt lub kilka Produktów, nie będą dostępne do realizacji Zamówienia w przewidzianym na to terminie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, wysyłając wiadomość na adres email Klienta. Klient może wtedy anulować Zamówienia w całości lub w części, informując o tym Sprzedawcę poprzez wiadomość na adres email: baza@bogwieco.com lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w par. 1, punkcie 2 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić część lub całość płatności dokonanej przez Klienta (w zależności od decyzji Klienta o tym w jakiej części jest anulowane Zamówienie). Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.
   

 13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do dokonania dodatkowych płatności, wykraczających poza uzgodnioną cenę, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu zgody Konsumenta.


 

§3 Ceny produktów i płatności
 

 1. Ceny produktów w sklepie bogwieco.com nie zawierają podatku VAT (Sprzedający jest zwolniony z tego podatku). Ceny są podawane są w złotych polskich i nie obejmują kosztów dostawy, które ustalane są w zależności od wyboru określonego sposobu dostawy w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
   

 2. Wszelkie akcje promocyjne dotyczące Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
   

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie bogwieco.com, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
   

 4. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPal bądź bezpośrednio na konto firmowe sklepu, po uzgodnieniu  szczegółów zamówienia drogą mailową. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu PayPal). Możliwa jest też płatność przy odbiorze osobistym w gotówce – wtedy należy zaznaczyć opcję „Płatność gotówką”

   

§4 Realizacja zamówień
 

 1. Przesyłki do klientów są wysyłane od poniedziałku do piątku do godziny 13.00.
   

 2. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy bogwieco.com zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi lub nadania przesyłki na poczcie w terminie od 2 do 5 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Dla Zamówień złożonych po godzinie 13 lub poza dniami roboczymi, termin będzie liczony od godziny 9:00 najbliższego kolejnego dnia roboczego.
   

 3. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu w postaci paragonu.


 

§5 Dostawa i odbiór
 

 1. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski firmą kurierską lub za pomocą usługi Paczkomaty 24/7 przez InPost Sp. z o.o.
   

 2. Szczegółowe opłaty za dostawę produktów zostaną wskazane Klientowi w procesie składania zamówienia, gdyż są uzależnione od ilości, wagi i gabarytów zamawianych Produktów.
   

 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy, określonymi w cenniku dostawy, znajdującym się na Stronie Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz typu (gabarytu) Produktu.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.

   

 4. Dostawa zagraniczna realizowana jest przy pomocy usług oferowanych przez Pocztę Polską (paczka pocztowa lub list polecony) oraz firmy kurierskie.

   

 §6 Zwrot i wymiana
 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny ciągu 14 w dni od daty otrzymania towaru i odesłać towar do sklepu listem poleconym na adres: BÓG WIE CO, ul. Łódzka 18, 71-045 Szczecin, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym -  tj. w opakowaniu firmowym, musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.  Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
   

 2. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy towarów do Klienta.
   

 3. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny o tej samej wartości. Klient odsyła produkt na wymianę listem poleconym na adres: BÓG WIE CO, ul. Łódzka 18, 71-045 Szczecin wraz z pisemnym wskazaniem towaru, na który ma być wymieniony. Produkt musi być odesłany w stanie niezmienionym -  tj. w opakowaniu firmowym, z oryginalnymi etykietami oraz nie noszący jakichkolwiek znamion użytkowania. Odesłanie towaru odbywa się na koszt klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. 
   

 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

   

§7 Reklamacje
 

 1. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz rachunkiem, listem poleconym na adres: BÓG WIE CO, ul. Łódzka 18, 71-045 Szczecin z dopiskiem: „Reklamacja”.
   

 2. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep bogwieco.com przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar oraz pisemny opis wad.
   

 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową,  Sklep  wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
   

 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

   

§8 Przetwarzanie danych osobowych


Dane osobowe podane przez Klienta podlegają przetwarzaniu zgodnie z Polityką prywatności.
 

 §9 Postanowienia końcowe
 

 1. Prawa autorskie do serwisu bogwieco.com oraz do zawartych w nim treści należą do Bóg wie co Sonia Świacka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łódzkiej 18 kod pocztowy:71-045 NIP 8512884236 REGON 321451843.
   

 2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
   

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
   

 4. Sklep bogwieco.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu bogwieco.com. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
   

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.12.2020 r.
   

 6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Bóg wie co Sonia Świacka, a także pod adresem www.bogwieco.com/regulamin.
   

 7. Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu:

  a. Załącznik nr 1: „Formularz odstąpienia od umowy”
  b. Załącznik nr 2: „Formularz reklamacji”
  c. Załącznik nr 3: „Formularz wymiany”

bottom of page